Historia

Zanim powstała szkoła

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

 

ZANIM POWSTAŁA

Na terenie należącym obecnie do Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystycznych, przed wojną znajdował się młyn wodny - Anger Mühle,a w jego sąsiedztwie - tkalnia J. Rosenthala, przekształcona w połowie lat dwudziestych XX wieku w Spółkę Akcyjną dla Przemysłu Lnianego i Bawełnianego w Świdnicy - Aktiengesellschaft fur Leinen – und Baumwollindustrie Schweidnitz.


obszar Aktiengesellschaft fur Leinen – und Baumwollindustrie Schweidnitz
lata dwudzieste XX w.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Po zakończeniu wojny i właczeniu Śląska w granice Polski, 2 stycznia 1947 roku w budynkach po tym zakładzie utworzono fabrykę M9 produkującą części samochodowe, znaną później jako Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej "Elmot". W roku 1962 przy zakładzie powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa POLMO - ELMOT. Początkowo placówka kształciła jedynie na jednym kierunku: obróbka mechaniczna, lecz dzięki szybkiemu rozwojowi pod kierunkiem dyrektora Jana Pisarkiego po pięciu latach istnienia szkoły kształciło się w niej już ok. 100 uczniów w zawodzie ślusarza i toarza. Początkowo zajęcia odbywały się w dwóch salach budynku przychodni zakładowej (obecnie prywatna przychodnia przy ul. Równej).

Dyrekcja ZEM coraz poważniej myślała o budowie budynku szkolnego. Najpierw miała to byc przybudówka. W roku 1967 podjęto decyzję o rozbudowie zakładu i utworzeniu nowej szkoły zawodowej i warsztatów szkolnych. Nowy budynek szkolny i halę warsztatową oddano do użytku 28 grudnia 1972 roku.

 
budynek Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ZEM


ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2

Decyzją Kuratora Oświaty w Wałbrzychu 1 września 1994 roku dotychczasową placówkę przekształcono w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Świdnicy. W zespole szkół utworzono Liceum Księgarskie i Technikum Zawodowe, kształcące w zawodzie technik hotelarstwa.

 
u źródeł ZSHT - dokumenty dotyczące utworzenia
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2
rok 1994

ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH

Z dniem 1 września 1998 roku w ramach Zespołu Szkół powołano Szkołę Policealną, kształcącą w zawodzie technik obsługi ruchu turystycznego. Rok później, 1 września 1999 roku, weszła w życie uchwała Rady Powiatu w Świdnicy o zmianie dotychczasowej nazwy, Zespół Szkół Nr 2, na nową: Zespół Szkół Hotelarsko - Turystycznych. W lutym 2000 roku radni Powiatu Świdnickiego podjęli decyzję o utworzeniu w Zespole Szkół, Liceum Technicznego, kształcącego w kierunku usługowo - gospodarczym.

 
dokumenty dotyczące utworzenia nowego kierunku kształcenia
i zmiany nazwy szkoły
rok 1998 i 1999

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było przejęcie opieki nad Schroniskiem Młodzieżowym przy ul. Kanonierskiej w Świdnicy. Obiekt został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych, a od 1 stycznia 2001 roku uczniowie mają możliwość odbywania praktyk w schronisku.

 
budynek Schroniska Młodzieżowego i wnętrze kuchni

15 lipca 2002 roku Starostwo Powiatowe przekazało szkole budynek przy ul. Równej, odkupiony od poprzedniego właściciela, którym dotychczas był ZEM.
21 listopada 2003 nasza szkoła zwyciężyła w konkursie MENiS na opracowanie projektu pracowni komputerowej.
Historycznym wydarzeniem dla szkoły było ogłoszenie decyzji Rady Powiatu w Świdnicy, zgodnie z Uchwałą nr XVI/146?2004 z dniem 10 marca 2004 roku Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych otrzymał imię Tony Halika.


oprac. Ł. Soboczyński


 Źródła:
- Kronika Szkoły: Technikum Hotelarskie, Liceum Księgarskie, t. 1: lata 1994-2000, t. 2: lata 2000-2002,
- Świdnica. Zarys monografii miasta, pod red. Wacława Korty, Wyd. DTSK Silesia, Wrocław-Świdnica 2005,
- Beata Moskal-Słaniewska, Kronika Świdnicy, [online], dostęp 20.04.2010, dostępne w Internecie: http://www.mojemiasto.swidnica.pl/kroniki.htm
- Zenon Suliga, Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej, "Rocznik Świdnicki", 1991, s. 103-111,
- X-lecie Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika, oprac. Anna Kwiatkowska, Świdnica 2004.